UHPCE

Nowej generacji specjalny wysokowartościowy kompozyt cementowy Ultra High Performance Concrete Energy (UHPCE)


Ultra High Performance Concrete Energy to nowy kompozyt cementowy, wyodrębniony poprzez klasyfikację betonów i zaliczany do materiałów cementowych, którego wytrzymałość na ściskanie waha się od 40 do 220 MPa. Charakteryzuje go wysoka trwałość i odporność na destrukcyjne oddziaływanie środowiska naturalnego i czynników agresywnych. Temperatura egzotermiczna mieszanki (UHPCE) nigdy nie przekracza 40°C, co przy zastosowaniu większości znanych na rynku mieszanek pozwala uniknąć fazy dojrzewania. Technologia przewiduje uzyskanie mieszanki betonowej o możliwie jak najniższym wskaźniku wodno-spoiwowym W/C od 0,27 do 0,45, zastosowanie cementów niskich marek oraz kruszyw otoczakowych. Ilość zużywanego cementu na 1 m3 waha się w granicach 250 - 410 kg. Projektowanie mieszanki (UHPCE – Ultra High Performance Concrete Energy), której podstawowym składnikiem jest dodatek QUANTRON®-Ultra, stworzony, przetestowany i wdrożony w 2009 roku przez Andrzeja Sulimę, sprowadza się do interakcyjnych metod empirycznych. Doboru stosu okruchowego dokonuje się poprzez takie zmieszanie kruszyw grubo i drobnoziarnistych, aby w efekcie uzyskać nieciągły stos okruchowy. Reakcje rozpadu-hydratacji skutkują maksymalną ilością pasty cementowej w ciągłej fazie stałej, w której osadzone są kruszywa. W wyniku stosunkowo niskiego zużycia cementu, wyeliminowano niebezpieczeństwo pojawienia się rys skurczowych. Dlatego też pielęgnacja (UHPCE) przebiega krócej w porównaniu z betonami HPC, a w niektórych przypadkach jest całkowicie wyeliminowana. Konstrukcja betonowa z kompozytu(UHPCE) z dodatkiem QUANTRON®-Ultra nie posiada wizualnych defektów takich jak otwartepory, pęknięcia, powierzchniowe odwarstwienia, pyliste wydzieliny i wykwity. Zalety kompozytu (UHPCE) takie jak, wysoka wczesna wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość końcowa na ściskanie, brak wytrzymałości spadowej, trwałość, mrozoodporność, odporność na ścieranie, zostały dostrzeżone przez inżynierów. (UHPCE) znajdzie szerokie zastosowanie, tak w konstrukcjach wysokich jak i w drogownictwie, konstrukcjach masywnych, górnictwie i energetyce. Strukturę (UHPCE) tworzono od 2006 roku wzorując się na najnowszych osiągnięciach fizyki molekularnej i jądrowej z zawansowanym udziałem elektrochemii fizycznej. Czołową rolę wdziedzinie elektrochemii fizycznej odniósł Pan Andrzej Sulima przeprowadził obliczenia w zakresie stabilizacji nieciągłego stosu okruchowego kruszywa według autorskiego modułu obliczeniowego. Pierwsze stabilne i powtarzalne testy potwierdzono w 2009 roku.


Dodatek QUANTRON®-Ultra to bardzo wydajne rozwiązanie, które zapewnia przekształcenie tradycyjnej mieszanki cementowej w kompozyt o wysokiej wytrzymałości (UHPCE – Ultra High Performance Concrete Energy) bez zwiększania założonych kosztów przy stosowaniu na skalę przemysłową.